Nätverksskiktet

 

Medan data länk skiktet bara hanterar den lokala kommunikationen på respektive sida hanterar nätverksskiktet adresseringen av kommunikationen hela vägen från avsändare till mottagaren eller om kommunikationen avser fler än en skickas multicast till en mottagargrupp eller broadcast till samtliga enheter på nätet.

Skiktet bestämmer vem som är den slutliga mottagaren (mottagarna) och avsändaren i form av en globalt unik adress som läggs till i den information som kommer från ovanliggande skikt innan den skickas vidare nedåt. Här anges också storleken på information som meddelandet nu innehåller. 

IP (Internet protocol)

I Internetkommunikation är IP det enda nätverksprotokoll som används. Adresseringen sker genom globalt unika IP-adresser som ursprungligen var väl tilltagna men efterhand visat sig vara otillräckliga, protokollet har därför gjorts om och utvecklats till en ny version som kallas IP version 6 till skillnad från originalet som kallas version 4. Dessa båda protokoll samexisterar idag på Internet.

Subnät

IP innehåller en avsändaradress och en mottagaradress, mottagaren kan precis som i data länk skiktet adressera en grupp eller samtliga enheter. Adressen i version 4 delas upp med hjälp av en så kallad subnetmask som bestämmer vilken del av adressen som anger nätet och vilken del som avser den individuella enheten på nätet. Adressen anges med 32 bitar i ett decimalt  format från 1.1.1.1  till 255.255.255.255. Om subnätsmasken till exempel är 16 (255.255.0.0) anger de två första positionerna nätet och de sista enheten. Det vanligast använda är nät med 255 maskiner, d v s 24 bitars subnätmask (255.255.255.0). 

Adressöversättning

Vissa adressområden i de globala version 4 adresserna är av säkerhetsskäl uteslutna från Internet och kan bara användas i lokala nät. Dessa adresser är 10.0.0.0,  172.16.0.0 till 172.31.255.255 samt 192.168.0.0. De används vanligtvis tillsammans med adressöversättning (NAT) i en router mot internet där routerns Internet adress används av alla enheter bakom.

Router

En router är en enhet som hanterar de tre lägsta skikten i OSI-modellen, den kan ha interface i olika typer av lokala nät (data länk) men har en gemensam motor för att hantera IP mellan dessa. Varje interface har sålunda en unik IP adress och inkommande paket routas mellan interfacen, till exempel från ett kabelanslutet Ethernetinterface till en inbyggd Wifi-sändare.